font

Elektrisk Listerpakke

El-bil skiltKommunene i Lister og Vest-Agder fylkeskommune deler målet om å utvikle en god infrastruktur for lading av el-biler. Initiativet har fått tittelen "Listerpakken EL" og vil utløse tilskudd fra Transnova. Hurtigladere langs RV42 står for tur når stasjonene i Flekkefjord og Lyngdal er realisert.

"Listerpakken EL" fikk positive tilbakemelding fra Listerrådet i møtet 21. oktober 2013. Eventuelle tilskudd fra kommunene til å reaslisere ladestasjoner må vedtas av den enkelte kommune. Listerrådet ga imidlertid tilslutning til intensjonen bak samarbeidet.

Ei krone blir til 6
Vest-Agder fylkeskommune har satt av kr 500 000 i budsjettet til å støtte opp om utvikling av ladeinfrastruktur i Lister. Enkelt sagt vil 1 krone fra en kommune utløse 2 kroner fra Fylkeskommunen som i sin tur utløser 3 kroner i tilskudd fra statlige Transnova. Disse midlene vil utbygger av en ladestasjon kunne få tilgang til. Resten av kostnaden til å etablere ladestasjonen bæres av utbygger.

Avisen Agder: Lister som el-bil-mekka

Hva koster en hurtigladestasjon?
Etableringskostnader for hurtigladestasjoner kan variere mye. Eksempelvis lå det fysisk godt til rette for etablering i Lyngdal, i tilknytning til ladestasjonen forTesla. I Flekkefjord er det blitt uforholdsmessige store gravekostnader på grunn av avstand til eksisterende nett. Både i Lyngdal og Flekkefjord har kommunene bidratt med å dekke kostnader.

I en rapport bruker konsulentselskapet Pöyry disse faktorene:

Anleggskostnad kr 20 000 - 500 000
Installasjonskostnad kr 150 000
Hurtiglader kr 200 000
Totalt kr 370 000 - 850 000

Nedenfor er ei skisse som viser hvordan ladepunktene i Lister kan plasseres, og hvordan de henger sammen med punkter utenfor regionen. Teslas ladepunkter i Lyngdal og Kvinesdal er avmerka med rødt.

Kart ladeinfrastruktur Lister Krsand Evje

 

Aktuelle nettsteder