font

Listerpakken - felles løft for vei

I juni 2002 ble stortingsproposisjonen om Listerpakken vedtatt i Stortinget. Listerpakken består av ni utbyggingsprosjekter i kommunene Farsund, Lyngdal, Kvinesdal og Hægebostad helt vest i Vest-Agder. Hensikten med prosjektet er å binde Lister-regionen i Vest-Agder tettere sammen, sikre rasutsatte vegstrekninger, oppgradere eksisterende vegnett og utbedre enkelte trafikkfarlige delstrekninger.

E39 går gjennom Lister og knytter regionen til Stavanger i vest og Kristiansand i øst. Sjøl om kampen for bedre veier ikke er avslutta, løfter leder i Liserrrådet Odd Omland gjerne fram Listerpakken som et viktig resultat av regionalt samarbeid. "Listerpakken har hatt stor påvirkning på næringslivets rammebetingelser og for alle oss som bor i Lister," sier Omland. "Det gir inspirasjon til å fortsette arbeidet vårt i Listerrådet!"