font

Økt aktivitet og miljøgevinst

thumb Lundevaagen havnDe fire kystkommunene i Lister har startet et samarbeid om havner. Dette handler om felles markedsføring, bedre havnelogistikk og økt transportkompetanse i regionen. På denne måten vil Lister stå tydeligere fram som et godt havnealternativ til Stavanger-regionen og Kristiansand.

 

Havnesamarbeidet koordineres av havnesjef Geir Netland i Kvinesdal kommune. Sammen med havnesjefene Petter Tagholt i Flekkefjord og Jane Arnesen i Lyngdal samt havnefogd Tom Egil Ravndal i Farsund har han søkt Kystverket om støtte. I søknaden skriver de blant annet dette:

På bakgrunn av NTP og satsingen på mer gods på kjøl, ser vi for oss at vi i Listerkommunene kan med et samarbeid satse på miljø- og helhetlige transportløsninger for regionen, som et alternativ til Stavanger regionen og Kristiansand.

Vi har begynt å samarbeide om sikkerhetsplaner overfor Kystverket og avfallsplaner overfor Fylkesmannen. Dette fungerer veldig bra og vi har på bakgrunn av dette kommet frem til at vi vil prøve å finne en måte vi kan fronte Lister som en enhet, for å få mer last over havn. Ved å samarbeide oss 4 kommuner imellom, vil vi ha et nedslagsfelt i våre 4 kommuner på ca. 35.000 personer innenfor 20 minutters kjøretid.

Vi er i dag i utgangspunktet konkurrenter, men vi er for små til å konkurrere med hverandre. Vi er alle organisert i kommunen under teknisk, ingen er Kommunale foretak.
Havnene er små i nasjonal målestokk og vi ser at stykkgods lastemengden er på vei nedover, men samtidig ser vi at vi har en økning på oljerelatert last og aktivitet over kai. Enkelte rederier har kjøpt nye gasskip og i den forbindelse kutter de ut små havner mellom Kristiansand og Stavanger-regionen. Det er flere med de som velger å ta all last over Kristiansand og Stavanger regionen og sende på trailere ut til oss på en allerede overbelastet E-39.

Til sammen har vi kapasitet til å kunne utfordre de 2 store havnene Stavanger og Kristiansand. Ved å forsøke å øke godsmengden på sjø og ved å tilby konkurransedyktige logistikkløsninger her i den vestre delen av Sørlandet.

Vi ønsker å fremstille Lister som et alternativ mellom de to store regionene, for vi mener at det er mest hensiktsmessig å ta lasten som skal til vår region på land her og unngå mer trafikk på en allerede sprengt E39. Vi ser positivt på at regjeringen tar utkant Norge på alvor og vil ha mer gods over havn.
Vi har flere store bedrifter i vår region som er avhengig av sjørelatert transport. Vi mener at ved å ha disse som et utgangspunkt så kan vi utvikle våre landområder bedre og få flere bedrifter til å etablere seg i vår region.

Alle kommunene vil være representert med havnesjefen/havnefogden i prosjektet. Alle havnesjefene har ulik bakgrunn og vil således komplementere hverandre i dette arbeidet. En fra hver kommune, gir totalt 4 deltakere i prosjektet. Prosjekteier vil være Kvinesdal kommune.

Vi vil kartlegge våre eksisterende havneområder og tilhørende kapasiteter og samle dette i en felles markedsføring, for å kunne fremme alle fire under en fane og en region. Vi er 4 kommuner innenfor en radius på 30-35 minutter reisetid mellom kommunesentraene. Vi har i dag et samarbeid med sikkerhetsplanene der vi har skrevet hverandre inn i planverket som ass. PFSO for å slippe å være sårbare ved sykdom og ferieavvikling.
Vi ser at vi vil ha samme effekt ved et tettere samarbeid.

Vi har store- og mellomstore bedrifter. Disse skiper ut, og tar inn, store mengder partilaster, også i nasjonal målestokk. Å kunne utnytte ledig kapasitet om bord på disse skipene, som ofte seiler tomme den ene veien, vil ha høy prioritet i vårt nye havnesamarbeid. God retningsbalanse er også den beste miljøløsningen både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi vil ha som mål og fremstå som en region og være en godt og lokalt alternativ til Stavanger- og Kristiansandregionen og dermed få mer last over havnene i vår region og ikke ut på E39.
Vi ser at samarbeide gjøre oss sterkere og vi får bedre utnyttelse av vår felles kunnskap. Dette har også et økonomisk aspekt, der administrasjonskostnadene går litt ned når vi slipper å gjøre de store tingene hver for oss.
Vi samarbeider i dag på Sikkerhetsplanverket og Avfallsplaner og ser for oss at vi vil få til et felles gebyrsystem.

Av budsjettet framgår det at kommunene til sammen vil bidra med en egeninnsats tilsvarende kr 400 000. Kystverket støtter prosjektet med tilsvarende og knytter tilsagnet til Statsbudsjettets kapittel 1360, post 71 og Samferdeselsdepartementet sine Retningslinjer for tilskudd til havnesamarbeid.