font

Prosjekt

Prosjekt i Lister

Samarbeidet i Lister har initiert mange prosjekt. I noen deltar alle seks kommuner, og i andre er det naturlig at færre deltar. Prosjektene oppstår når samarbeidet avdekker nye muligheter eller problemer som må løses. Listerrådet vektlegger at kompetanse og kunnskap fra prosjektene forblir i kommunene når prosjektene avsluttes.

Nedenfor finner du et utvalg av artikler fra prosjektene i Lister.

Evaluering av prosjektet

ja eller neiI april 2013 fikk ansatte som jobber med plan- og miljøsaker i Lister, anledning til å svare på et spørreskjema om prosjektet Lister klima og miljø. Svarene tyder på at koordinatorrollen verdsettes og at regionen har nytte av faglig samarbeid og felles prosesser. Evalueringa avslører også områder hvor prosjektet gjerne skulle vist bedre resultater.

Les mer …

Status tiltak i energi- og klimaplan

For å oppnå måla i energi- og klimaplana har kommunene i Lister kommet fram til 17 felles tiltak. Flere av disse er gjennomført eller satt i gang, mens andre underveis er blitt vurdert som mindre hensiktsmessige. Her beskrives tiltakene og status for dem.

Les mer …

Uønska hendelser - ROS Lister

I arbeidet med ROS Lister kartlegger vi ulykker, naturødeleggelser og andre såkalte uønska hendelser. Til sammen blir over 40 hendelser kartlagt. 3T-metoden blir brukt til dette, der vi ser på Tilstand, Trussel og Tiltak for de ulike hendelsene.

Les mer

Risiko-matrise

Risiko kan defineres som sannsynligheten for at noe skjer multiplisert med konsekvensen av om det skjer. Sagt med en matematisk formel:

Sannsynlighet x Konsekvens = Risiko

En lite sannsynlig hendelse kan altså representere en stor risiko dersom konsekvensene er store nok. Det er det som eksempelvis ligger til grunn for at noen vurderer at kjernekraft har stor risiko. Sannsynligheten for at noe skjer er kanskje små, men dersom noe galt skulle skje kan konsekvensen bli ei gigantisk katastrofe.

Les mer

ROS Lister fagdag

Laaven Farsund ResortFredag 7. desember står i beredskapens tegn. Da vil vi markere at ROS Lister er i mål, samtidig som kommunene er i startgropa for å ta analysen i bruk. Personer med ulike beredskapsfunksjoner i Lister-kommunene inviteres til faglig påfyll og godt vertskap på Farsund resort.

Les mer …

Status energi- og klimaplan

Sparepaere grassI 2009 vedtok alle kommunene i Lister en samla energi- og klimaplan for regionen. Den beskriver mål og tiltak fram mot år 2020. Per 2012 har konkrete resultater begynt å vise seg og flere tiltak er iverksatt. På feltet fornybar varme kan regionen allerede skilte med at 80 % av målet er nådd. Gjennom etablering av vindkraft og biovarme, har særlig Farsund kommune bidratt til realisering av mål i energi- og klimaplana for Lister.

Les mer …

Innlegg på ROS Lister fagdag

Avspark for ROS Lister var en fagdag med gode faglige innlegg og 25 deltaker som bidro med nyttige innspill og viktige synspunkt. Her ligger presentasjoner og mere informasjon fra dagen.

Les mer

ROS-analyse

Analyse av risiko og sårbarhet (ROS-analyse) betyr å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskede hendelser, og planlegge tiltak for å forebygge dem eller redusere konsekvensen av dem dersom de skulle oppstå. Analysen bygger på faglig skjønn og erfaringer, og er et nyttig verktøy for å finne områder for forbedring.

Les mer